Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Autopoets Nederland:

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Autopoets Nederland en de Opdrachtgever waarop Autopoets Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Van deze voorwaarden is niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.a. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de onderneming of deel van de onderneming op welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van de reiniging van motorvoertuigen; “Autopoets Nederland”, hierna te noemen: “APNL”, en de persoon of organisatie die gebruik maakt van de diensten van Autopoets Nederland, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

2. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten met APNL. Voor de uitvoering waarvan APNL door derden betrokken dienen te worden.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgestemd, mits hier een schriftelijke overeenkomst is gedaan door beide partijen als uitzondering.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene verkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. APNL en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien er onduidelijkheid ontstaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden (dit document), dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene verkoopvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene verkoopvoorwaarden.

7. Indien APNL niet naar een strikte naleving naar deze verkoopvoorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Of dat APNL in een in ander het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden te verlangen.

8. De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van de Opdrachtgever.

Afwijking van deze verkoopvoorwaarden geldt alleen indien er door APNL schriftelijk te hebben bevestigd.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van APNL zijn vrijblijvend. Tenzij er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld kan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. APNL kan niet altijd aan zijn offertes of aanbiedingen houden. Indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De prijzen van deze poetsbeurten en services staan op (www.autopoetsnederland.nl) de onderstaande informatie vermeld:

– Prijzen incl. BTW
– Bijkomende administratiekosten en overige belastingen, die van toepassing zouden kunnen zijn.

4. In een offerte of aanbieding zijn de vermelde prijzen berekent met zowel ex- als inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

In het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is APNL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet samen en daardoor heeft het een afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij APNL anders aangeeft.

5. Een samengestelde (volledige) prijsopgave verplicht APNL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes of kortingen van de huidige factuur gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. De overeenkomst tussen APNL en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van bevestiging. Dit wordt bevestigd door de verkoper en/of na het mondeling geven dan wel schriftelijk plaatsen van een opdracht door koper.

Artikel 3. Contractduur

1. De overeenkomst tussen APNL en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders ergens uit voortkomen of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een fatale termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever APNL om die reden schriftelijk in gebreke te stellen. APNL dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. APNL zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van uitstekend vakmanschap uitvoeren. Met op dat moment de beste gereedschap en wetenschap.

4. APNL heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt expliciet uitgesloten.

5. APNL is bevoegd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. De Opdrachtgever draagt ervoor dat alle gegevens, waarvan APNL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever simpelweg behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn waaronder de juiste adresgegevens en persoonsinformatie, e-mailadres en telefoonnummer.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst moet de informatie tijdig aan APNL worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet voortijdig aan APNL zijn verstrekt heeft APNL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging extra kosten te rekenen volgens de gebruikelijke tarieven en wordt er een bedrag van €50, – (per auto) in rekeningen gebracht aan de Opdrachtgever.

De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan APNL ter heeft geleverd. APNL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook doordat APNL is uitgegaan van door de Opdrachtgever geleverde onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7. Als het tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

8. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd. Dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. APNL zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgave doen.

Door een wijziging van de overeenkomst kan er later de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder is begrepen dat er een aanvulling is, dan is APNL gerechtigd en bevoegd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen APNL bevoegde persoon/personen. En dat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Daarbij afgesproken en begrepen is dat dit gedaan wordt onder een andere bepaalde tijdstip.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van APNL op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

9. Zonder in gesprek te komen met de Opdrachtgever kan APNL een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Indien deze in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.

10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van waartoe hij jegens APNL gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van APNL daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien APNL samen met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt is APNL ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium. Of dat deze prijs zonder de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

Als de verhoging van de prijs ergens uit voortkomt door een verplichting of bevoegdheid naar aanleiding van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. Of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

– indien de prijsstijging anders als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is het uitsluitend aan de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd. De overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij APNL;

– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– de prijsverhoging ergens uit voortkomt een bevoegdheid of een op APNL rustende verplichting ingevolge de wet; – bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal

plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. APNL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst volledig te ontbinden;

* indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of volledig nakomt.

* indien na het sluiten van de overeenkomst APNL ter kennis gekomen is door de omstandigheden te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

* indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

En dat de Opdrachtgever deze zekerheid uitblijft, onvoldoende is of door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van APNL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de Opdrachtgever minder dan 24 uur voor de reiniging de boeking afzegt wordt er een bedrag van € 50, – (per auto) in rekening gebracht. Iedere ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden en online middels de website van APNL verstuurd te worden om geldig te zijn.

3. Indien het voertuig van de Opdrachtgever tijdens de voor Opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd niet voor APNL klaar staat zoals aangegeven tijdens de boekingsprocedure of zich elders bevind als aangegeven, wordt er een bedrag € 50, – (per auto) in rekening gebracht.

4. Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om APNL toegang te verschaffen tot het voertuig om de poetsbeurt uit te voeren wordt er een bedrag € 50, – (per auto) in rekening gebracht.

Indien de contactpersoon (welke is aangegeven tijdens de boekingsprocedure) niet telefonisch bereikbaar is voor of tijdens de Opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd, of indien de contactpersoon APNL niet kan helpen bij het voertuig te komen, het te lokaliseren van, of APNL de sleutels van het voertuig niet kan verschaffen tijdens de voor Opdrachtgever ingeboekte reinigingstijd wordt er een bedrag € 50, – (per auto) in rekening gebracht.

5. Elke poging tot fraude of misbruik dat valt onder (foutief kenteken, voertuig zwaarder vervuild dan opgegeven of verkeerde soort voertuig ingevuld) verleend APNL het recht Opdrachtgever zonder vooraankondiging de meerprijs voor het gewenste reinigingsprogramma in rekening te brengen bovenop de vooraf overeengekomen prijs. Mocht de Opdrachtgever ook niet te bereiken zijn op dat moment (telefoon, e-mail) wordt er een bedrag € 50, – (per auto) in rekening gebracht.

6. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leegruimen van het voertuig voorafgaand aan de reiniging van het interieur. Dit houdt dat er geen eigendommen van de Opdrachtgever in de auto mogen liggen tijdens de poetsbeurt.

7. APNL erkent geen enkele aansprakelijkheid in geval van gestolen/verloren/gebroken voorwerpen in het voertuig van de Opdrachtgever. APNL waarschuwt ook de Opdrachtgever dat de auto leeg is om dit te kunnen voorkomen.

8. Indien APNL om enige reden niet kan voldoen aan de reinigingsovereenkomst op het afgesproken tijdstip neemt APNL contact op met Opdrachtgever teneinde een nieuwe reinigingsdatum en tijdstip af te spreken zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft tot enige financiële compensatie. APNL mag uiterlijk de Opdrachtgever 1 uur van tevoren bellen om de afspraak aftezeggen. Mocht dit later gebeuren heeft de klant wel recht op enige financiële compensatie of een uitgebreidere was/poetsbeurt.

In het geval dat APNL niet in staat is toegang te krijgen tot alle zijden van uw voertuig en dit wel vereist is voor het gewenste reinigingsprogramma, zal APNL het voertuig verplaatsen en wordt er een bedrag € 50, – (per auto) in rekening gebracht.

9. De prijzen van APNL zijn berekend op de reiniging van het regelmatig onderhouden en het reinigen van het voertuig.

APNL biedt tevens een extra programma ‘zwaar verontreinigde voertuigen’. In geval van misbruik ziet APNL zich genoodzaakt Opdrachtgever een extra bedrag in rekening te brengen en daarop wordt er een bedrag € 50, – (per auto) in rekeningen gebracht.

12.Beschadigde autolak, beschadigd leder (scheuren) en alle beschadigde oude materialen (hout, metalen) kunnen door de reinigingsdienst van APNL niet worden hersteld. Als het voertuig grondig beschadigd is of vuiler dan aangegeven is kan APNL de poetsbuurt beëindigen.

APNL heeft dan ook het recht Opdrachtgever zonder vooraankondiging de meerprijs voor het gewenste reinigingsprogramma in rekening te brengen bovenop de vooraf overeengekomen prijs.

13. In het geval dat er schade en deuken aan het voertuig zichtbaar worden tijdens of na de reiniging. Dan kan APNL hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Dit wordt gezien als ‘Vuilschade’.

14. In het geval dat het schoon te maken voertuig een speciale uitrusting heef en/of onderdelen heeft die een specifieke behandeling nodig hebben of niet behandeld mogen worden. Dan is het aan de Opdrachtgever om die uiterlijk vooraf de behandelingen dit aan te geven voordat APNL de auto behandeld. Dit is om verwarring en schade te kunnen voorkomen.

15. APNL is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen in welke vorm dan ook en dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van APNL kan worden gevergd.

16. Indien APNL tot opschorting of ontbinding overgaat, is APNL op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

17. In geval van liquidatie (aanvragen van) uitstel van betaling of faillissement of van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven. Is er ter laste van de Opdrachtgever van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor het vermogen van de Opdrachtgever niet kan beschikken staat het APNL vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren.

Zonder enige verplichting is er tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van APNL op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Overmacht

1. APNL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder; naast over wat genoemd is in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop APNL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor APNL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van APNL of van derden daaronder begrepen. APNL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreed nadat APNL zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door middel van het internet in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen op door APNL over te maken naar de desbetreffende rekeningnummer van APNL

2. Indien de Opdrachtgever in spraak blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de incassokosten en een rente verschuldigd van 3,75% per maand. Tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. APNL heeft het recht door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. APNL kan zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. APNL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan APNL verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur tekortkomende betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is even weinig gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden te kort te komen.

5. Indien de Opdrachtgever in verwijten of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien APNL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door APNL te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

2. Klachten en claims dienen online ingezonden te worden door de Opdrachtgever via de website van APNL (www.autopoetsnederland.nl) binnen 24 uur na de reinigingsbeurt.

3. De Opdrachtgever komt even weinig in aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar APNL geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, hagel of temperaturen) etc.

4. De Opdrachtgever is gehouden het voertuig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de schoonmaakbeurt is uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met het gene wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na de reinigingsbeurt schriftelijk via de website van APNL aan APNL te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat APNL in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient APNL in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij APNL opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een reinigingsbeurt gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal APNL de gebrekkige reinigingsbeurt binnen een redelijke termijn na de melding de gehele poetsbeurt overdoen, dan wel zorgdragen voor een vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever.

In geval van een extra reinigingsbeurt is de Opdrachtgever gehouden om APNL toegang tot het voertuig te verschaffen, tenzij APNL anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van APNL daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens APNL en de door APNL bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien APNL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. APNL is volledig verzekerd voor elke schade die uw voertuig zou kunnen worden toegebracht tijdens de reinigingsbeurt ten gevolge van de wasbeurt. Aan Opdrachtgever de verantwoordelijkheid om te bewijzen dat de geclaimde schade inderdaad door toedoen van APNL werd veroorzaakt.

3. APNL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor onomkeerbare schade aan het voertuig van de Opdrachtgever als gevolg van een eerdere gebrekkige reiniging en onderhoud, indien APNL zelf met uiterste inspanning niet voldoende resultaat kan behalen.

4. APNL is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan het voertuig van Opdrachtgever tijdens het besturen van het voertuig van Opdrachtgever.

5. APNL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat APNL is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. De aansprakelijkheid van APNL is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de geleverde diensten.

7. APNL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. APNL is niet aansprakelijk voor financiële schade of gemiste inkomsten die voortvloeien uit de directe schade. APNL is niet aansprakelijk voor overige gevolgschade.

8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze verkoopvoorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van APNL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan APNL toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleidt tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene verkoopvoorwaarden. APNL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van APNL of zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart APNL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de reinigingsbeurtschade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan APNL toerekenbaar is. Indien APNL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden APNL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is APNL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van APNL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

APNL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

APNL heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Wet koop op afstand

1. Opdrachtgever ontvangt binnen 24 uur via de mail een opdrachtbevestiging van APNL met daarin de prijs inclusief alle belastingen, de kenmerken van de aangeschafte dienst, de datum van levering en de geldigheidsduur van de overeenkomst evenals de algemene verkoopvoorwaarden van APNL.

2. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging van de aangeschafte dienst van APNL de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Indien de Opdrachtgever echter conform artikel 4 lid 2 minder dan 24 uur voor de dag van reiniging de overeenkomst wil ontbinden dan wordt een bedrag van 50, -euro ingehouden of in rekening gebracht door APNL.

3. Ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever dient te geschieden via de website van APNL. www.autopoetsnederland.nl of per e-mail onder het adres info@autopoetsnederland.nl

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever binnen de periode van 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging zal APNL, indien de factuur reeds voldaan is, het volledig betaalde bedrag retourneren aan Opdrachtgever.

5. Vragen met betrekking tot de overeenkomst en de ontbinding hiervan kan Opdrachtgever stellen via email info@autopoetsnederland.nl of via telefoon nummer (+31) 085-1302564

Hoofdkantoor Autopoets Nederland

Elandstraat 92
2901 BK Capelle aan den IJssel

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij APNL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van APNL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft APNL het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging verkoopvoorwaarden

1. Deze verkoopvoorwaarden zijn integraal opgenomen op de website van APNL. www.autopoetsnederland.nl

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het plaatsen van de opdracht bij APNL.

3. De Nederlandse tekst van de algemene verkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Contact opnemen?

Advies nodig, of liever
telefonische informatie?

Ma-vr van 8:30-17:30 bereikbaar

Bel: 085 – 130 25 64

Familie van der Wal
Sittard

“De heren van APNL hebben prima werk geleverd. Mijn auto moest een keer flink op de poets en dat zie je zeker terug als resultaat. Een erg mooie auto die glimt van zowel van binnen en buiten.”

Jeroen van Leeuwen
Dordrecht

“Fijn om met een gepoetste auto op vakantie te gaan. APNL, zeker een aanrader!”

Suzanne van der Wal
Almere

“Super tevreden met het resultaat en met de manier hoe het te werk ging. Mij als vaste klant heeft autopoetsnederland zeker.”

Hoe werkt Autopoets Nederland?

1. Online reserveren

Op onze website, middels ons formulier, maakt u een afspraak met ons. U kiest uw gewenste poetsbeurt, eventuele opties en vult uw gegevens in. Uiteraard kunt u ook een voorkeursdatum en tijdstip invullen.

2. Afstemming poetsbeurt

Na uw reservering ontvangt u een e-mail met daarin de reserveringsgegevens. Wij ontvangen deze e-mail ook. Daarna nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op om de reservering te bevestigen.

3. Op locatie autopoetsen

Wij komen op het afgesproken tijdstip uw auto poetsen. Vooraf bekijken wij de auto en spreken nogmaals de werkzaamheden en de prijs af. Zo is voor u en voor ons alles vooraf duidelijk.

4. Achteraf betalen

U betaalt bij ons altijd achteraf. Nadat de poetsbeurt klaar is zullen wij u vragen het afgesproken bedrag af te rekenen. Dat kan per pin of contant. Onze autopoetser heeft geen wisselgeld.

Uitstekende service, geweldig eindresultaat

Natuurlijk een geweldige eindresultaat, maar vooral op de manier hoe het te werk ging en de communicatie vind ik echt klasse heren. Autopoets Nederland is zeker een aanrader!

E. Kuijs

Prachtig resultaat, goeie service

Ik ben erg tevreden met het eindresultaat. Klasse Autopoets Nederland!

L. van Huizen

Klasse werk

Autopoets Nederland heeft mijn auto weer toonbaar gekregen na een vakantie door het (stoffige) Toscane.

H. Korneef

Dik tevreden

Goede prijs/kwaliteitsverhouding voor een stoomreiniging.

E. Druif

9.5 van 10 | 87 beoordelingen

Lees alle beoordelingen

Contact en social

T: 085 – 130 25 64
E: info@autopoetsnederland.nl

Ons kantoor:
Elandstraat 92
2901 BK Capelle aan den IJssel

Facebook
Twitter
Instagram

Altijd bij u thuis of op uw werk. M.u.v. de Waddeneilanden en regio’s waar wij helaas nog niet kunnen poetsen.

Betaal na de poetsbeurt